ब्रिट्टनप्रधानमन्त्री तीव्रपरिचरणविभागं प्रविष्टः।


लण्टन्।   कोविड्रोगबाधितः ब्रिट्टनस्य प्रधानमन्त्री बोरिस् यत्सनः तीव्रपरिचरणविभागं प्रविष्टः। तस्य स्वास्थ्यावस्था कठिनतरा वर्तते इति अधिकृतैरुक्तम्। 

  विदेशकार्यमन्त्री डोमिनिक् राबिनः प्रधानमन्त्रिणः उत्तरदायित्वं वहति।