कोरोणा विषाणुबाधा- ऐक्य अरब् राष्ट्रे विद्यालयानाम् एकमासावधिकः विरामः घोषितः।

दुबाय्- कोरोणाप्रतिरोधार्थं मार्च् मासस्य अष्टमदिनादारभ्य एकमासपर्यन्तम् ऐक्य अरब् राष्ट्रे विद्यालयानां विरामः घोषितः। सर्वकारीय निजीय रङ्गस्थानां विद्यालयानाम् उन्नतविद्यालयानां च विरामः बाधकः भवति।


छात्राणां सुरक्षादृढीकरणार्थं प्रतिरोध-निवारणप्रवर्तनानां भागत्वेनैव अयमुद्यमः। विरामे विदूरपठनसौविद्यार्थम् उद्यते मन्त्रालयः।


राष्ट्रियतले कोरोणा विषाणुव्यापनं न्यूनीकर्तुमेव विरामः। अस्य भागत्वेन कक्ष्याप्रकोष्ठाः विद्यालययानानि विद्यालयवातावरणम् इत्यादीनि अणुविमुक्तं कर्तुं निर्दिष्टः। राष्ट्रेस्मिन् षट् जनाः विषाणुबाधिताः इत्यावेदनमस्ति।