मातृभूमिः सीड् विशिष्ट-हरितविद्यालय-पुरस्कारः करुनागप्पल्ली सर्वकारीण-उच्चतरविद्यालयाय।

मातृभूमिः सीड् विशिष्ट-हरितविद्यालय-पुरस्कारः करुनागप्पल्ली सर्वकारीण-उच्चतरविद्यालयाय।


कोषिक्कोट्- २०१९-२० विद्यालयवर्षस्य मातृभूमिः सीड् पुरस्काराः घोषिताः। कोल्लं जिल्लायां करुनागप्पल्ली सर्वकारीण-उच्चतरविद्यालयाय विशिष्टहरितविद्यालय पुरस्कारः। कण्णूर् जिल्लायां एट्टुकुटुक्क धनादत्त-माध्यमिकविद्यालयः द्वितीयस्थानमाप्तः। तृशूर् जिल्लायां तृत्तल्लूर् माध्यमिकविद्यालयः तृतीयस्थानमाप्तः।