संस्कृति: मंत्रिणी डॉ. साधौ ओरछा भ्रमणम् अकरोत्

चिकित्सा शिक्षा, आयुष: च संस्कृति: मंत्रिणी डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ अद्य निवाड़ी मण्डलस्य प्रवासे आसीत्। स: ओरछायां श्रीरामराजा सरकारस्य दर्शनम् अकरोत्।


डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ शीश महले फूड च क्रॉफ्ट मेलापक: अपश्यत्। सा मेलापके समागता: शिल्पकारै:, कलाकारै:, पण्यकै च सह संवाद: कृतवती। डॉ. साधौ जहाँगीर महलं च शीश महलस्य अपि भ्रमणम् अकरोत्। अस्मिन् अवसरे सा संबंधिता: अधिकारिण: पर्यटकेभ्य: शोभना: व्यवस्था: स्थापनस्य निर्देश: दत्तवती।