नमस्ते ओरछा महोत्सवस्य द्वितीये दिवसे प्रात:कालस्य अनुभूतय:

मध्य प्रदेशस्य प्रसिद्धं पर्यटनं स्थले ओरछायां 'नमस्ते ओरछा'' महोत्सवे द्वितीये दिवसे सप्त मार्च मासे प्रात: विविधा: गतिविधय: आयोजिता: कृता:। अस्मिन् अवसरे स्थानीयं बेतवा रिट्रीट इत्यस्मिन् स्वास्थ्यम् एवं योगा सत्रम् अभवत् यस्मिन् विदेशीया: पर्यटकै: सह देशीया: पर्यटका: अपि योगाभ्यासम् अकुर्वन्। एतेन सह एव पर्यटका: बेतवा रिट्रीट इत्यनेन साइकलिंग अकुर्वन, यद् बेतवा सेतु:, अभ्यारण्यम्, जहाँगीर महल, मुख्यं मार्गं भवन् बेतवा रिट्रीट प्रत्यागतम्।


प्रात: कालस्य अनुभूतिषु बेतवा नद्यो कंचना घाटात् पर्यटका: एडवेंचर स्पोर्ट्स राफ्टिंग इत्यस्य आनंदं नीतवन्त:। अस्मिन् पर्यटका: बेतवा नद्यां राफ्टिंग अकुर्वन्। पर्यटका: छायाचित्रं वॉक इत्यस्य अपि आनंदं नीतवन्त:।